Pozycja została dodana

Przejdź do treści

Warunki świadczenia usług

Celem Bemi jest dostarczanie ludziom rozwiązań, które pomagają podnieść poziom ważnych dla nich aspektów życia. Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) mają zastosowanie do dostępu i korzystania z Usługi Bemi. „Usługa Bemi” obejmuje nasze urządzenia, w tym powiązane oprogramowanie sprzętowe, strony internetowe, produkty i usługi.

  1. Warunki

Usługa Bemi jest własnością i jest zarządzana przez Shenzhen Minrek Electronic Ltd. Niniejsze Warunki określają zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług. Uzyskując dostęp do usługi Bemi, dostępnej pod adresem www.bemi-electronics.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze Strony internetowej i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny i jakichkolwiek usług Bemi. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Usługa i wszystkie materiały w niej zawarte lub przekazane w ten sposób, w tym między innymi oprogramowanie, obrazy, teksty, grafiki, logo, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie , nagrania audio, wideo, muzyka i wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością Shenzhen Minrek Electronic Ltd. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za utworzenie licencji w ramach takich praw własności intelektualnej, i zgadzasz się nie sprzedawać, nie udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, wyświetlać publicznie, wykonywać publicznie, publikować, dostosowywać, edytować ani tworzyć dzieł pochodnych. Aby korzystać z naszej witryny internetowej i/lub korzystać z naszych usług , musisz mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość obowiązującą w Twojej jurysdykcji oraz posiadać władzę prawną, prawo i swobodę do zawarcia niniejszych Warunków jako wiążącej umowy. Nie możesz korzystać z tej witryny i/lub otrzymywać usług, jeśli jest to zabronione w Twoim kraju lub na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji mających zastosowanie do Ciebie.

  1. Użyj licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony internetowej Bemi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;

wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych lub do celów publicznego wyświetlania;

podejmować prób inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na Stronie internetowej Bemi;

usuwać z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; Lub

przekazywania materiałów innej osobie lub „kopiowania” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Umożliwi to Bemi rozwiązanie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do oglądania również wygaśnie i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane czy elektroniczne. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz: (i) podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą, według naszego wyłącznego uznania, nałożyć nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (ii) zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie stron internetowych lub jakąkolwiek działalność prowadzoną w ramach serwisu; lub (iii) ominąć wszelkie środki, których możemy użyć, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do witryny. Każde nieautoryzowane użycie powoduje automatyczne wygaśnięcie uprawnień i/lub licencji przyznanych Tobie przez nas.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bemi ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na Stronie internetowej Bemi, nawet jeśli Bemi lub upoważniony przedstawiciel tej Strony internetowej został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Bemi w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych wartości niematerialnych i prawnych straty wynikające lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Bemi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (i) błędy, pomyłki lub niedokładności treści; (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do naszych usług lub korzystania z nich; oraz (iii) wszelki nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych.

  1. Wersje i erraty

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej Bemi mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Bemi nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte na tej Stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Bemi może zmienić materiały zawarte w Serwisie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Bemi nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

5. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Bemi przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), poczynionymi przeciwko nim przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem z witryny internetowej lub w związku z nim lub którąkolwiek z usług oferowanych na stronie internetowej.

Promocyjne e-maile i treści

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas od czasu do czasu wiadomości i materiałów promocyjnych pocztą, e-mailem lub innym formularzem kontaktowym, który nam udostępnisz (w tym numerem telefonu do rozmów i wiadomości tekstowych). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich materiałów promocyjnych lub powiadomień – po prostu nas o tym w dowolnym momencie powiadom

6. Zastrzeżenie s

KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUGI BEMI NA WŁASNE RYZYKO. INFORMACJE, MATERIAŁY I USŁUGI DOSTARCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ŻADNA FIRMA BEMI ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH NA NINI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. INFORMACJE, MATERIAŁY I USŁUGI DOSTARCZANE NA STRONIE LUB ZA POŚREDNICTWEM MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE, A ŻADNA FIRMA BEMI ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE PRZYJMUJE OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA TAKICH INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB USŁUG. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO. WSZELKICH TAKICH ZAKAZÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LOKALNYM PRAWEM. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA OD BEMI LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NIE BĘDZIE STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie.

7. Zakończenie.

Możemy trwale lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do usługi bez uprzedzenia i odpowiedzialności z dowolnego powodu, w tym jeśli według naszego wyłącznego uznania naruszysz którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje. W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania i poprosić o zamknięcie konta i/lub dowolnych usług. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień powyższego, w przypadku automatycznie odnawianych subskrypcji usług płatnych, subskrypcje takie zostaną przerwane dopiero po upływie odpowiedniego okresu, za który dokonałeś już płatności

8. Warunki handlowe

Kupując przedmiot, zgadzasz się, że: (i) jesteś odpowiedzialny za przeczytanie pełnej listy przedmiotu przed podjęciem zobowiązania do jego zakupu: (ii) zawierasz prawnie wiążącą umowę zakupu przedmiotu, gdy zobowiązujesz się do zakupu przedmiotu i kończysz proces płatności przy wymeldowaniu.

Ceny jakie pobieramy za korzystanie z naszych usług / naszych produktów podane są na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w dowolnym momencie oraz do poprawiania błędów cenowych, które mogą wystąpić w sposób niezamierzony. Dodatkowe informacje na temat cen i podatku obrotowego są dostępne na stronie płatności.

„Opłata za usługi i wszelkie inne opłaty, jakie możesz ponieść w związku z korzystaniem z usługi, takie jak podatki i ewentualne opłaty transakcyjne, będą naliczane co miesiąc z Twojej metody płatności.

  1. Spinki do mankietów

Firma Bemi nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą linki do jej Witryny i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez firmę Bemi. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

  1. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania. Dlatego należy okresowo przeglądać te strony. W przypadku istotnej zmiany Warunków powiadomimy Cię o wprowadzeniu istotnych zmian w Warunkach. Dalsze korzystanie z Witryny lub naszych usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z niniejszych warunków lub na jakąkolwiek przyszłą wersję Warunków, nie korzystaj z witryny lub usługi ani nie uzyskuj do niej dostępu (lub nie kontynuuj dostępu).

  1. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

  1. Ogólny

Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej i materiałów w niej zawartych podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej. Drukowana wersja niniejszych Warunków świadczenia usług będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych i administracyjnych opartych na niniejszych Warunkach świadczenia usług lub z nimi związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związane będą poddawane wyłącznej jurysdykcji Sądu Ludowego Rejonowego Shenzhen Baoan w celu rozstrzygnięcia sporu.

Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do Serwisu, a działanie Serwisu może zostać zakłócone przez wiele czynników niezależnych od nas.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie uchylone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

Wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki świadczenia usług i wszystkie zawarte umowy mogą zostać automatycznie scedowane przez Bemi, według naszego wyłącznego uznania.

Nagłówki niniejszej Umowy służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji.

Zaniechanie przez nas działań w związku z naruszeniem przez Ciebie lub inne osoby nie zrzeka się naszego prawa do działania w związku z kolejnymi lub podobnymi naruszeniami.

Niniejsze Warunki świadczenia usług określają całość porozumienia i umowy pomiędzy nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Wszystkie sekcje, które ze względu na swój kontekst powinny pozostać w mocy po niniejszej Umowie, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

13. Prawa reklamowe.

Bemi zastrzega sobie prawo do sprzedaży, licencjonowania i/lub wyświetlania wszelkich reklam, przypisań, linków, praw promocyjnych i/lub dystrybucji w związku z przesłaną przez Ciebie kreacją, a Bemi i jej licencjodawcy lub podmioty stowarzyszone będą uprawnieni do zatrzymania wszelkich przychodów wygenerowanych z jakąkolwiek sprzedaż lub licencje dotyczące takich praw reklamowych, przypisania, linków lub praw promocyjnych lub dystrybucyjnych. Żadne z postanowień niniejszych dodatkowych warunków nie zobowiązuje ani nie może zostać uznane za zobowiązujące Bemi do sprzedaży, licencjonowania lub oferowania sprzedaży lub udzielania licencji na jakiekolwiek prawa do reklamy, promocji lub dystrybucji.

     14. Ograniczenia wysyłki.

Po złożeniu zamówienia, zostanie ono wysłane na adres wskazany przez kupującego, o ile adres ten jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki zawartymi na stronie internetowej. Wszelkie zakupy na stronie internetowej dokonywane są na podstawie umowy wysyłkowej. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł własności do przedmiotów zakupionych w Witrynie przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia przedmiotów do przewoźnika. Jesteś odpowiedzialny za zgłoszenie wszelkich roszczeń do przewoźników z tytułu uszkodzonych i/lub zagubionych przesyłek.

  1. Przed skorzystaniem z usługi BEMI skonsultuj się z lekarzem

Usługa Bemi nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Jeśli cierpisz na problemy zdrowotne lub problemy z sercem, skonsultuj się ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z Usługi Bemi, przystąpieniem do programu ćwiczeń lub zmianą diety. Jeśli wystąpi nagły przypadek medyczny, zaprzestań korzystania z Usługi Bemi i skonsultuj się z lekarzem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne, które mogą wynikać z programów szkoleniowych, konsultacji, produktów lub wydarzeń, o których dowiesz się za pośrednictwem Usługi Bemi. Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek programie ćwiczeń, który otrzymujesz lub o którym dowiadujesz się za pośrednictwem Usługi Bemi, zgadzasz się, że robisz to na własne ryzyko i dobrowolnie uczestniczysz w tych zajęciach.

Długotrwały kontakt z urządzeniami noszonymi na ciele może u niektórych użytkowników powodować podrażnienia skóry lub alergie. Aby zmniejszyć podrażnienia, postępuj zgodnie z czterema prostymi wskazówkami dotyczącymi noszenia i pielęgnacji: (1) utrzymuj zegarek w czystości, (2) dbaj o to, aby był suchy, (3) nie zakładaj go zbyt ciasno i (4) daj nadgarstkowi odpocząć, zdejmując pasek przez godzinę po dłuższym użytkowaniu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podrażnienie skóry, bolesność, mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność dłoni lub nadgarstków podczas noszenia produktu lub po nim, zdejmij urządzenie i zaprzestań jego używania. Jeżeli jakiekolwiek objawy utrzymują się dłużej niż 2-3 dni po zdjęciu urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkty Bemi posiadają funkcję śledzenia tętna, która może stanowić zagrożenie dla użytkowników z określonymi problemami zdrowotnymi. Przed użyciem takich produktów skonsultuj się z lekarzem, jeśli (1) masz problemy zdrowotne lub problemy z sercem, (2) bierzesz leki światłoczułe, (3) cierpisz na epilepsję lub jesteś wrażliwy na migające światła, (4) masz zmniejszone krążenie lub siniaki łatwo lub (5) ma zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka lub inne zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

  1. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

Upoważniasz Bemi do obciążania wybranej przez Ciebie metody płatności za Usługi Płatne. Podając akceptowaną przez nas metodę płatności, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej metody płatności i że upoważniasz nas (lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) do obciążenia Twojej metody płatności całkowitą kwotą zakupu ( łącznie z wszelkimi obowiązującymi podatkami i innymi opłatami). Jeśli metoda płatności nie może zostać zweryfikowana, jest nieprawidłowa lub z innego powodu nieakceptowalna, Twoja Usługa płatna może zostać zawieszona lub anulowana. Aby kontynuować korzystanie z Usługi, musisz rozwiązać każdy problem, jaki napotkamy w związku z wybraną przez Ciebie metodą płatności.

Należy pamiętać, że jeśli zaakceptujesz ofertę promocyjną lub wprowadzisz zmiany w Usługach płatnych, naliczona kwota może się różnić. Może również ulegać wahaniom ze względu na zmiany obowiązujących podatków lub kursów wymiany walut. Upoważniasz nas (lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) do obciążenia Twojej metody płatności odpowiednią kwotą.

17. Dodatkowa pomoc.

Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z powyższych Warunków świadczenia usług lub masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@bemi-electronics.com.

Informacja o prawach autorskich. Cały projekt, grafika, wybór tekstu, aranżacje i całe oprogramowanie są objęte prawami autorskimi © 2016-2021 Shenzhen Minrek Electronic Ltd i jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawcy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE